Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Đưa rước công nhân - Học sinh

- Tổng số tuyến vận doanh hiện tại 120 tuyến.

- Tổng số phương tiện đang tham gia hoạt động: 100 xe.

- Đối tượng phục vụ: Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp; học sinh, sinh viên các trường học.

- Địa bàn hoạt động: Các khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các trường học nội ô thành phố Biên hòa.  

- Hình ảnh phương tiện: 

      

 

            

 

Facebook