Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Năng lực công ty

1. Vốn điều lệ:

Tổng vốn điều lệ: 42.000.000.000 VNĐ (bốn mươi hai tỷ đồng); chia thành 4.200.000 cổ phần; có mệnh giá 10.000 đồng /01 cổ phần.

2. Phương tiện vận tải:

- Tổng số phương tiện vận tải: 198 xe. Trong đó:

+ Phương tiện vận tải khách trên 30 ghế: 185 xe.

+ Phương tiện vận tải khách dưới 30 ghế: 10 xe.

+ Phương tiện vận tải hàng hóa: 03 xe.

3. Liên doanh, liên kết:

a)  Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xăng dầu Vĩnh Phú:

Tổng vốn điều lệ 11.000.000.000 VNĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Vĩnh Phú góp vốn 27.3%.

b)  Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vi Trác Long Bình:

Tổng vốn điều lệ 60.000.000.000 VNĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Vĩnh Phú góp vốn 17%.

c) Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai:

Tổng vốn điều lệ 17.700.000.000 VNĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Vĩnh Phú nắm giữ 91.297 cổ phần, tương ứng với 5,16%.

4. Địa bàn hoạt động:

- Hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định và hợp đồng: Tỉnh Đồng Nai đi các tỉnh trong toàn quốc.

- Hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt: Nội tỉnh Đồng Nai và đi thành phố Hồ Chí Minh.

- Hoạt động vận tải hàng hóa: Nội tỉnh Đồng Nai.

5. Cơ sở hạ tầng:

 

 


Facebook